kontakt
Malwina Tubielewicz - Michalczuk
ul. Małopolska 64A
42 - 200 Częstochowa
tel. kom. +48 (0) 606 639 030
email: m.tubielewicz@onet.eu
www: www.archiprojekt.com
certyfikat_energetyczny

Świadectwa energetyczne częstochowa

Podstawy prawne:

Podstawę prawną opracowania świadectw charakterystyki energetycznej stanowi znowelizowana ustawa Prawo Budowlane wdrażająca do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Metodyka sporządzania świadectw opisana jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn.6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

Świadectwa energetyczne określa:

- ilościową i jakościową ocenę zużycia energii w budynku lub lokalu, wyrażaną przez wskaźniki EP i EK,
- graficzne porównanie wartości wskaźnika EP ocenianego budynku z wartością referencyjną tego   wskaźnika wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych,
- charakterystykę techniczno użytkową ocenianego budynku, Zestawienie zapotrzebowania energii   (użytkowej, końcowej i pierwotnej) na różne cele,
- uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zużycia energii.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.

Wskaźnik EP:

Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę powierzchni pomieszczeń niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, wyrażoną w kWh/(m2 rok).

Wskaźnik EK:

Wskaźnik EK określa zapotrzebowanie na energię końcową, która powinna być dostarczona do budynku, aby zapewnić utrzymanie normatywnej temperatury wewnętrznej, wentylacji i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Dla budynków użyteczności publicznej wyraża również ilość energii na oświetlenie, wyrażoną w kWh/(m2 rok).